ผัคคุณะสูตร อ่านว่า ผัก-คุ-นะ-สูด

[ ๓๒๗ ] ก็สมัยนั้น ท่านพระผัคคุณะอาพาธ มีทุกข์เป็นไข้หนัก              ครั้งนั้น ท่านพระอานนท์เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับ ถวา...

BuddhaWajana Live