พุทธวจนวัดนาป่าพง


พุทธวจน โดยพระอาจารย์คึกฤทธิ์ โสตฺถิผโล ณ วัดนาป่าพง วันอังคารที่ 08 เดือน กันยายน 2563 ติดตามข่าวสาร ได้ที่ ► http://watnapp.comhttps://buddhakos.orghttps://faq.watnapp.comhttps://media.watnapahpong.org/https://fb.com/Buddhawajana.thhttps://fb.com/Buddhawajana.Faqhttps://fb.com/Buddhawajananewshttps://fb.com/coursesappayahttps://fb.com/buddhawajanainenglishhttps://fb.com/Buddhawajanareal2020

No comments:

Post a Comment

ผัคคุณะสูตร อ่านว่า ผัก-คุ-นะ-สูด

[ ๓๒๗ ] ก็สมัยนั้น ท่านพระผัคคุณะอาพาธ มีทุกข์เป็นไข้หนัก              ครั้งนั้น ท่านพระอานนท์เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับ ถวา...

BuddhaWajana Live